logo motoforma Vyjeď ze svého stínu . . .

Podmínky ochrany osobních údajů

Společnost Marek Fidrmuc (MotoForma), se sídlem Pertoldova 3381/41, Praha 14300

jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.motoforma.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí, a to na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne

27. dubna 2016, tzv. „nařízení GDPR.“

 1. I. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

V případě, kdy kontaktujete Společnost prostřednictvím webových stránek a projevíte zájem o její produkty a služby, můžete být požádáni o vyplnění Vašich osobních údajů, a to:

 1. a) jméno a příjmení
 2. b) adresa trvalého bydliště
 3. c) telefonní číslo
 4. d) e-mail
 5. e) registrační značka motocyklu, popis, a další údaje o motocyklu.
 6. f) fotografický a videomateriál
 1. II. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Údaje, které Společnosti poskytnete jsou použity výlučně k plnění zákonné (daňové a účetní) či smluvní (dodání zboží pro případ uzavření kupní smlouvy nebo poskytnutí služeb) povinnosti – k tomu blíže ve Všeobecných obchodních podmínkách, se kterými vyslovujete souhlas při uzavírání smlouvy. Neposkytnutí vyžadovaných nezbytných osobních údajů uvedených ve čl. I písm. a) až d) může mít za následek neuzavření kupní smlouvy a/nebo smlouvy o poskytování služeb, neboť bez nich nebudeme schopni řádně splnit své smluvní či zákonné povinnosti.

Pro případ udělení Vašeho souhlasu se zasíláním newsletterů pak Sspolečnost využije Vaši emailovou adresu k zasílání informačních e-mailů obsahujících obchodní sdělení, informace o novinkách, marketingové akce, oznámení o službách a zboží společnosti, provozních informace a zajímavosti, a to v rozsahu Vámi uděleného souhlasu. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat bez uvedení důvodu, písemným či elektronickým sdělením na kontaktní údaje Společnosti. Nesouhlas se zasíláním newsletteru, jeho odvolání nebo neposkytnutí emailové adresy nemá vliv na uzavření kupní smlouvy a/nebo smlouvy o poskytování služeb a není podmínkou pro její uzavření.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

 1. III. KDO MÁ K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘÍSTUP

Společnost je správcem a zpracovatelem osobních údajů. Osobní údaje Společnost nicméně může dále poskytnout následujícím osobám:

 • – Poskytovateli externích účetních služeb v souvislosti s plněním účetních a daňových povinností Společnosti
 • – Poskytovateli externích webhostingových a IT služeb v souvislosti s provozováním e- shopu Společnosti v rámci uzavírání smluvních vztahů s Vámi
 • – Doručovatelům zboží za účelem jeho dodání
 • – Poskytovateli externích archivačních a skartačních služeb v rámci plnění zákonné povinnosti Společnosti na archivaci a skartaci dokumentů dle příslušných právních předpisů České republiky vždy výlučně v nezbytně nutném rozsahu, za nezbytně nutným účelem, výlučně v rámci EU a EHP, při zachování všech povinností ochrany osobních údajů. Společnost poskytne Vaše osobní údaje také orgánům veřejné moci v rámci plnění zákonných povinností nebo v případě plnění dozorové a kontrolní funkce příslušného orgánu veřejné moci (Finanční úřad, ČOI, Úřad pro ochranu osobních údajů, apod.). V nezbytně nutných případech je Společnost oprávněna použít Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu k ochraně svých práv a oprávněných zájmů, a to včetně zpřístupnění dalším osobám, nebude-li uvedené převáženo Vaším zájmem, právy a svobodami – jedná se např. o situace právních sporů mezi Společností a Vámi z kupní smlouvy, kdy mohou být údaje poskytnuty advokátní kanceláři, soudům, apod.
 1. IV. JAK DLOUHO SE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVAJÍ

Vaše osobní údaje bude Společnost zpracovávat:

 1. a) po dobu trvání smluvního vztahu a našich zájmů na přímém marketingu a po dobu trvání promlčecí doby ve vztahu k případným nárokům z tohoto vztahu; obvykle půjde o dobu až 3 let po splnění smluvního vztahu; nebo
 2. b) po dobu určenou právními předpisy (až 10 let)
 3. c) Vaši emailovou adresu výlučně po dobu, kdy bude trvat Váš souhlas se zasíláním newsletteru Společnosti.
 1. V. VAŠE PRÁVA PLYNOUCÍ ZE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve vztahu ke Společností prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 1. a) Právo na přístup k osobním údajům u Společnosti, což znamená, že lze kdykoliv požádat o potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, informace o právu na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznesení námitky, odkud osobní údaje byly získány, zda dochází na základě jejich zpracování k automatickému rozhodování, včetně případného profilování a k zaslání kopie Vašich osobních údajů, přičemž první

a) poskytnutí je bezúplatné, za další poskytnutí pak při splnění podmínek nařízení GDPR může Společnost požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

 1. b) Právo na doplnění osobních údajů, pokud jsou nepřesné či neúplné.
 2. c) Právo na výmaz osobních údajů, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány nebo vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování
 3. d) Právo na omezení zpracování osobních údajů, dokud se nevyřeší případné sporné otázky ohledně zpracování osobních údajů.
 4. e) Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů zpracovávaných na základě takového souhlasu, což znamená, že kdykoli můžete kontaktovat Společnost a sdělit ji, že odvoláváte příslušný, dříve udělený souhlas. Společnost nadále takové osobní údaje již nebude zpracovávat.
 5. f) Právo vznést námitku proti zpravování osobních údajů, což znamená, že můžete u Společnosti podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, na základě které Společnost dále nebude osobní údaje zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro jejich další zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy nebo svobodami.

Nad rámec shora uvedených práv máte právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů dozorovému a kontrolnímu orgánu v oblasti ochrany osobních údajů kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz, email: posta@uoou.cz, sídlem Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Více informací o související problematice, Vašich právech a povinnostech Společnosti lze rovněž nalézt na stránkách www.uoou.cz v sekci „GDPR“.

 1. VI. COOKIES

jakožto provozovatel webové stránky www.motoforma.cz , užíváme na této webové stránce soubory cookies. Cookies jsou krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v návštěvníkově počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se uživatel na stránku vrátí. Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním cookies ze strany našeho serveru a cookies našich zpracovatelů.

Soubory cookies, které jsou zde užity za účelem: měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách základní funkčnosti webových stránek Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě

hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce. Shromážděné cookies soubory mohou být zpracovány dalšími zpracovateli: Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA Vezměte, prosíme, na vědomí, že

podle Nařízení máte právo: zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení, vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce, požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce, na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.